Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 - 4 - 5 100.000 Gcoin

1 BiChuyKiem 0 40 First Master 05/03 00:11:14
2 RFBaDao 0 40 First Master 05/03 00:11:28
3 Trang 0 40 Hight Elf 05/03 00:12:46
4 LangTu 0 40 Grand Master 05/03 00:12:54
5 Tokuda 0 40 First Master 05/03 00:13:16


Sẽ được phát vào các tài khoản luôn