Phần Thưởng:
Top
1.000.000 < Gcoin < 5.000.000 5.000.000 < Gcoin < 10.000.000 Gcoin > 10.000.000
1 Wing 2 Luck MNL ( Tự Chọn)
Pen 10% ( Tự chọn )
Wing 2.5 Luck MNL +
01 Pen 2 Otion
02 Ring 2Otion
( Tùy Chọn )
Chùy Vương
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 12
Đổi lên wwing 3
Wing 3 Luck MNL + 12
01 Pen 3 Otion
02 Ring 3 Otion
2 Wing 2 MNL Wing 2.5 Luck MNL + 12
01 Pen 2 Otion
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 12
Đổi lên wing 3
Wing 3 Luck MNL + 12
01 Pen 3 Otion
3 Wing 2 Luck Wing 2.5 Luck MNL + 11
01 Ring 2 Otion
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 11
Đổi lên wing 3
Wing 3 Luck MNL + 11
01 Ring 3 Otion
1
4- 10 Wing 2 Wing 2.5 Luck MNL + 10
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 10
Đổi lên wing 3
Wing 3 Luck MNL

1 hoodle 10000000
2 ZzGKnightZ 10000000
3 EFBad 10000000
4 0974503333 5000000
5 CeRaTo 5000000